Så jobbar vi 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."  Enligt Lpfö 18

Dagishaket är ett mindre personalkooperativ med två avdelningar där alla känner alla. Vi är en aktiv förskola med engagerad och kompetent personal. Målet med vår verksamhet är att varje barn och förälder ska känna sig välkomna, sedda och trygga. Att vi möter varandra med ömsesidig respekt. På den grunden kan vi bygga vår pedagogiska verksamhet.

Rörelse /Hälsa

Genom gymnastik och rörelse tränas många saker. Vi tycker det är viktigt att barnen får en positiv inställning till att röra sig. När barnen rör på sig tränas fin- och grovmotorik, kropps- och rumsuppfattning samt att lära sig att samarbeta. Här utnyttjar vi även vår motorikbana och skog. 

Jämlikhet/jämställdhet och demokrati

Varje barn är unikt, har olika förutsättningar och behov. Alla barn ska få samma möjligheter oavsett vilket kön de tillhör. Vi delar in barnen i olika åldersrelaterade grupper där vi pedagoger har större chans att möta varje barn. Vi vill också ta till vara på barnens intresse och att de ska få vara med och bestämma. Barnens egna tankar och ideer tillgodoses genom vårt gemensamma tema " Nyfiken på ".

Matematik

Vi använder matematik som ett begrepp för att pröva och reflektera över olika lösningar. Vi använder oss av olika material såsom bluebot, ipads, litteratur, tärningar, spel, våg, knappar, mått, sudoko, byggmaterial, plusplus med mera för att få förstålse för egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning och programmering. Allt detta för att barnen på ett lekfullt sätt ska komma i kontakt med matematik.

 

Empati

Det är i förskoleåldern som barnet utvecklar egenskaper som ligger till grund för den personliga framtiden. Det är vi vuxna, som i barnets närhet är de viktigaste förebilderna för barnet. Det är inte det vi säger till barnet som är det viktigaste, utan det vi gör och hur vi gör det.

 

Språklig medvetenhet

Barnen får en språklig medvetenhet genom bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Vi leker med ord genom olika spel och böcker. Vi använder teckenspråk dagligen i olika siuationer. 

 

Vår mat

Vi använder oss utav svenska råvaror, i den mån det finns köper vi mestadels närproducerat. Maten lagas på plats och från grunden. Barnen får i viss mån vara med och bestämma meny. 

 

Inskolning

Vi har inskolning under två veckor, då en ur personalgruppen har huvudansvaret för barnet. Första veckan är barnet och föräldern tillsammans på förskolan, tiden ökar vi efterhand. Andra veckan får barnet vara mer och mer själva hos oss. De får även prova olika aktiviteter under sin inskolning så som samling, äta mat och vila