Likabehandlingsplan för Dagishaket

På Dagishaket ska alla känna sig välkomna och respekterade. Alla ska känna sig trygga och förskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla på Dagishaket bidrar till att förskolan präglas av en miljö där alla känner sig trygga och respekterade.

Förskolans uppdrag att motverka kränkande behandling är tydlig, det ingår som en del i ett större demokratiskt uppdrag. En viktig utgångspunkt är att den som uppger att hen blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Kränkningar kan vara: Fysiska, verbala, psykosociala eller text- och bildburna.

 

Värdegrundsord:

 • Våra värdegrundsord är byggstenar i vår verksamhet vilka ska genomsyra allt arbete på vår förskola.
 • Medmänsklighet, Ansvar, Trivsel, Trygghet, 

 Medmänsklighet:

Förskolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Ingen i förskolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller utsättas för kränkande behandling.

Förskolans aktiva värdegrundsarbete motverkar och förebygger sådana tendenser. Vi respekterar varje människas egenvärde.

 

Trivsel och trygghet:

Hos oss är alla viktiga. Vi ser varje enskilt barn och skapar tillhörighet och delaktighet i små som stora grupper utifrån individuella förutsättningar. 

 Undervisningen anpassas och tar hänsyn till varje barns förutsättningar och behov. Förskolan samarbetar med hemmen för att främja barnens allsidiga utveckling till kreativa, engagerade, nyfikna och trygga barn.

Pedagoger och barn arbetar tillsammans för att skapa en god lärandemiljö.

 

Ansvar:

Vi vill att barnen ska känna ansvar över den gemensamma miljön. 

Barnen ska få möjlighet att delta i planering och dokumentationen av den dagliga undervisningen.

Förskolan stimulerar barnen att pröva egna idéer, uppmuntras att ta egna initiativ och ansvar samt att lösa problem.

Vi ska utveckla vårt arbete med att förtydliga vilka läroplansmål vi ska sträva mot enligt lpfö 2018.

 

Vad är kränkande behandling?

Det är när någon eller några kränker principerna om alla människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkande behandling ett beteende som är oönskat av den som bli utsatt.

 

Kränkningar kan förekomma som:

Mobbning. När någon upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer

 • Etnisk tillhörighet
 • Våldshandling
 • Sexuella trakasserier
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Diskriminering

 

Likabehandlingsgrupp:

Gruppen består av hela arbetslaget.

 

Målsättning:

Målet är att helt förhindra kränkningar på vår förskola

 

 • Alla som kommer till förskolan ska känna sig trygga och respekterade.
 • Vid eventuell förekomst av kränkning vidtas åtgärd.

 

Förebyggande arbete:

 

 • Personalgruppen ska diskutera arbetsmiljö, stämning och eventuella kränkningar. Det är angeläget att pedagoger talar om att barn aldrig ska acceptera att de blir mobbade eller utsatta för annan kränkning utan att omgående tala om det för personal på förskolan.
 • Personalen har som skyldighet att påtala misstanke om kränkning för/till likabehandlingsgruppen. Detta gäller både vuxen mot vuxen och vuxen mot barn och barn mot barn, barn mot vuxen.
 • Diskussioner om etik och värdegrundsfrågor. Vi gör upp egna kompisregler tillsammans med barngruppen.
 • Barnens vårdnadshavare ska vara delaktiga om någonting händer och ha en dialog med förskolan, denna kontakt kan även gå via föräldrarådet.
 • Kontinuerlig fortbildning för personal.
 • Utvecklingssamtal genomförs om alla barn minst en gång per läsår.

 

 

Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling barn – barn.

Likabehandlingsgruppen bestämmer vilken personal som ska vara inkopplad på ärendet. Ansvariga för ärendet utses och dokumenterar.

 

 • Vi gör barnobservationer.
 • Minst två personer samtalar med de inblandade för att få en klar bild om händelsen/händelserna. Detta ska dokumenteras.
 • Ärendet tas upp i likabehandlingsgruppen för att där få en allsidig belysning av ärendet.
 • Vid konstaterad kränkning av barn kontaktas inblandade vårdnadshavare av personalen.
 • Åtgärder beslutas av likabehandlingsgruppen i samverkan med vårdnadshavare.
 • När man beslutar om åtgärder ska man titta både på individnivå och på organisationsnivå. Exempel på åtgärder, förutom samtal med inblandade barn, kan vara att arbeta med hela barngruppen och att ta upp det på föräldramöten.
 • Alla punkter skall dokumenteras.

 

Uppföljning av ärendet:

Ärendet följs upp och utvärderas på följande personalmöte. Ansvarig för ärendet informerar  efter att ha insamlat aktuell information.

 

Hantering då vuxna kränker barn:

 

 • Om ett barn blir kränkt av en vuxen skall en annan personal ta kontakt med likabehandlingsgruppen.
 • Likabehandlingsgruppen ska ha samtal med barnet för sig och därefter med den vuxne för sig och ta reda på fakta om situationen.
 • Personal tar kontakt med barnets vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen.
 • Likabehandlingsgruppen har samtal med den vuxne som har kränkt barnet och informerar om det oacceptabla beteendet. Personalgruppen dokumenterar händelsen.

 

Hantering då vuxen kränker vuxen:

 

 • Vid eventuell kränkning inom personalgruppen tar den drabbade personalen först kontakt med personalansvarig och sedan eventuellt vidare med facket.
 • Vid eventuell kränkning där vårdnadshavare är inblandad och känner sig kränkt kan vederbörande kontakta rektor, inskolningsansvarig eller föräldrarådet.
 • Vid eventuell kränkning där personal är inblandad och känner sig kränkt av vårdnadshavare kan vederbörande kontakta rektor som tar kontakt med inblandade parter.

 

Åtgärder vi destruktiva handlingar:

Alla som befinner sig på förskolan ska alltid känna sig trygga och fysiskt säkra på Dagishaket. Därför har alla en skyldighet att på något sätt ingripa om en våldsam situation uppstår. Hur detta ingripande ska ske är beroende av omständigheterna och går inte att i förväg beskriva. Det viktigaste är att något görs för att få stopp på de destruktiva handlingarna.