Vår pedagogiska grundsyn:

Människosyn

Alla har vi olika förutsättningar med olika behov och vi befinner oss i olika "stadier" i livet. Vi vill göra barnen medvetna om andra människor, livsöden, miljön och världen i stort. Att vi alla ska vara en bra världsmedborgare. Här måste vi ständigt arbeta med vår värdegrund och likabehandling. Verksamhetens grund byggs av ömsesidig respekt och hänsyn och att alla är lika mycket värda.

 

Trygghet och tillit

Som pedagog och vuxen förebild är det vår uppgift att förespråka vad som är rätt och fel och att visa vägen. Vi ska lyssna, finnas där, visa omsorg och vara närvarande för att skapa tillit. Tryggheten ska gälla mellan alla på förskolan: vuxna-vuxna, vuxna-barn och barn-barn. Vi behöver hela tiden ha i åtanke att barn gör inte som man säger utan de gör som vi vuxna gör. Därför är vårt förhållningssätt så viktigt!

 

Demokrati, delaktighet och inflytande

Lärande sker i alla situationer om man skapar rätt förutsättningar för det. Här är det viktigt att tänka på att man oftast lär sig genom att praktiskt göra saker, men alla lär på olika sätt. Leken och fantasin är en bra och viktig grund att utgå ifrån. Vi vill att alla barn ska känna sig delaktiga i verksamheten, men att vi också här har förståelse för att man kan vara delaktig på olika sätt. Vår verksamhet ska utgå från barnens intressen och perspektiv för att öka motivationen och förståelsen. Vi tycker att det är viktigt att barnen får göra sin röst hörd, men även att förstå och respektera andras åsikter och beslut. Det är alltid vi pedagoger som tar ansvar för de slutgiltiga besluten. Vi arbetar med demokrati och då utgår vi från hur det fungerar i Sverige , men att barnen även får en inblick i hur det kan se ut med demokrati i övriga världen.